การเลือกข้อมูล (MySQL Select Data)

คำสั่ง SELECT เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเลือกข้อมูลอย่างน้อย 1 ตาราง ซึ่งการเลือกข้อมูลสามารถทำได้ 2 แบบหลักๆ คือ 

1.เลือกคอลัมน์ทั้งหมด

SELECT * FROM table_name

2.เลือกเฉพาะบางคอลัมน์

SELECT column_name1, column_name2, column_name3 FROM table_name

 

ตัวอย่างโค้ดเลือกข้อมูล MySQLi (Object-Oriented)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
 die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests";
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
 // output data of each row
 while($row = $result->fetch_assoc()) {
  echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["firstname"]. " " . $row["lastname"]. "<br>";
 }
} else {
 echo "0 results";
}
$conn->close();
?>

ไฟล์ที่ 1 เลือกข้อมูล MySQLi (Object-Oriented)

อธิบายโค้ดไฟล์ที่ 1 แบบเป็นขั้นตอน

 1. เป็นการเลือกข้อมูลเฉพาะคอลัมน์ id, firstname, lastname จากตาราง  MyGuests
 2. จากนั้นฟังก์ชั่น num_rows() เช็คจำนวนแถวข้อมูลว่ามากกว่า 0 หรือไม่ ถ้าหากว่าจำนวนแถวข้อมูลมากกว่า 0
 3. วนซ้ำข้อมูลด้วย while() และใช้ฟังก์ชั่น fetch_assoc() พักข้อมูลเก็บไว้ที่ตัวแปร $row แล้วทำการแสดงผลข้อมูลในระหว่างรอบของการวนซ้ำข้อมูล

 

ตัวอย่างโค้ดเลือกข้อมูล MySQLi Procedural

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
 die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests";
$result = mysqli_query($conn, $sql);

if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
 // output data of each row
 while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
  echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["firstname"]. " " . $row["lastname"]. "<br>";
 }
} else {
 echo "0 results";
}

mysqli_close($conn);
?>

ไฟล์ที่ 2 เลือกข้อมูล MySQLi (Procedural)

 

ตัวอย่างโค้ดเลือกข้อมูล PDO

<?php
echo "<table style='border: solid 1px black;'>";
echo "<tr><th>Id</th><th>Firstname</th><th>Lastname</th></tr>";

class TableRows extends RecursiveIteratorIterator {
 function __construct($it) {
  parent::__construct($it, self::LEAVES_ONLY);
 }

 function current() {
  return "<td style='width:150px;border:1px solid black;'>" . parent::current(). "</td>";
 }

 function beginChildren() {
  echo "<tr>";
 }

 function endChildren() {
  echo "</tr>" . "\n";
 }
}

$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
 $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
 $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
 $stmt = $conn->prepare("SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests");
 $stmt->execute();

 // set the resulting array to associative
 $result = $stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC);
 foreach(new TableRows(new RecursiveArrayIterator($stmt->fetchAll())) as $k=>$v) {
  echo $v;
 }
} catch(PDOException $e) {
 echo "Error: " . $e->getMessage();
}
$conn = null;
echo "</table>";
?>

ไฟล์ที่ 3 เลือกข้อมูล PDO

การจำกัดการเรียกใช้ข้อมูล Limit Data Select

Limit Data Select หมายถึงการจำกัดการเรียกข้อมูลมาแสดงผล ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งกับงานในลักษณะที่ข้อมูลมีปริมาณมากๆ และต้องการให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากไม่มีการจำกัดการเรียกใช้งานข้อมูลในแต่ละครั้งจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง เพราะการแสดงผลข้อมูลทีละมากๆจะทำให้การประมวลผลช้าลง 

ตัวอย่าง SQL ในการจำกัดการเรียกข้อมูล ทีละ 10 แถว (ระเบียน , record)

SELECT * FROM table_name LIMIT 10;

จากตัวอย่างด้านบน SQL จะเรียกข้อมูลเพียง 10 แถวแรกเท่านั้น

id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวอย่างตาราง ผลลัพธ์ที่ 1 

หากต้องการ เรียกข้อมูลเริ่มต้นที่แถว 16 สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

SELECT * FROM table_name LIMIT 10 OFFSET 15;

หรือใช้รูปแบบดังต่อไปนี้ ซึ่งมีความหมายเหมือนกันกับ SQL ด้านบน เพียงแต่สลับตำแหน่งหน้า-หลัง ระหว่าง LIMIT กับ OFFSET เท่านั้น

SELECT * FROM table_name LIMIT 15,10;
id
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ตัวอย่างตาราง ผลลัพธ์ที่ 2 และ 3  

 

หากคุณพบคำที่สะกดผิด เว้นวรรคไม่ถูกต้อง ฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยลากคลุม (highlight) ข้อความนั้น แล้วกด Ctrl + Enter

ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหานี้

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: