การเลือกและเรียงลำดับข้อมูล (MySQL Order by)

โดยการเรียงข้อมูลสามารถเรียงได้จากน้อยไปมาก และมากไปน้อย โดยมีรูปแบบ SQL ดังต่อไปนี้

SELECT column_name(s) FROM table_name ORDER BY column_name(s) ASC|DESC 

อธิบายเพิ่มเติม

 • ASC คือ น้อยไปมาก (0,1,2,3,4,5,6… หรือ a,b,c,d,e,f,…) เป็นต้น
 • DESC คือ มากไปน้อย (…, 6,5,4,3,2,1 หรืิอ …,f,e,d,c,b,a) เป็นต้น
 • ถ้าหากไม่มีการกำหนด ASC หรือ DESC จะมีค่าเริ่มต้นเป็น ASC

 

1.MySQLi (Object-Oriented)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
 die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests ORDER BY lastname";
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
 // output data of each row
 while($row = $result->fetch_assoc()) {
  echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["firstname"]. " " . $row["lastname"]. "<br>";
 }
} else {
 echo "0 results";
}
$conn->close();
?>

ไฟล์ที่ 1 เรียงลำดับข้อมูล MySQLi (Object-Oriented)

 

2.MySQLi (Procedural)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
 die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests ORDER BY lastname";
$result = mysqli_query($conn, $sql);

if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
 // output data of each row
 while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
  echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["firstname"]. " " . $row["lastname"]. "<br>";
 }
} else {
 echo "0 results";
}

mysqli_close($conn);
?>

ไฟล์ที่ 2 เรียงลำดับข้อมูล MySQLi (Procedural)

 

3.PDO

<?php
echo "<table style='border: solid 1px black;'>";
echo "<tr><th>Id</th><th>Firstname</th><th>Lastname</th></tr>";

class TableRows extends RecursiveIteratorIterator {
 function __construct($it) {
  parent::__construct($it, self::LEAVES_ONLY);
 }

 function current() {
  return "<td style='width:150px;border:1px solid black;'>" . parent::current(). "</td>";
 }

 function beginChildren() {
  echo "<tr>";
 }

 function endChildren() {
  echo "</tr>" . "\n";
 }
}

$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
 $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
 $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
 $stmt = $conn->prepare("SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests ORDER BY lastname");
 $stmt->execute();

 // set the resulting array to associative
 $result = $stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC);
 foreach(new TableRows(new RecursiveArrayIterator($stmt->fetchAll())) as $k=>$v) {
  echo $v;
 }
} catch(PDOException $e) {
 echo "Error: " . $e->getMessage();
}
$conn = null;
echo "</table>";
?>

ไฟล์ที่ 3 เรียงลำดับข้อมูล PDO

หากคุณพบคำที่สะกดผิด เว้นวรรคไม่ถูกต้อง ฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยลากคลุม (highlight) ข้อความนั้น แล้วกด Ctrl + Enter

ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหานี้

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: