ค่าคงที่ (Constants)

ค่าคงที่คือค่าที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าระหว่างช่วงที่เริ่มและสิ้นสุดโปรแกรมได้ ชื่อของค่าคงที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร หรือ เครื่องหมายขีดล่าง “_”  (ไม่มีเครื่องหมาย “$” นำหน้า)

 

ในการกำหนดค่าคงที่ให้ใช้ ฟังก์ชั่น define() 

ตัวอย่างที่ 1 

<?php
define("name", "SANJI");

echo name;
?>

 

เมื่อมีการกำหนดค่าคงที่แล้ว จะกลายเป็นค่าคงที่ทั่วทั้งสคริปต์อัตโนมัติดังตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่างที่ 2

<?php
define("GREETING", "Welcome to W3Schools.com!");

function myTest() {
  echo GREETING;
}
 
myTest();
?>