ดัชนีอาเรย์ (Indexed Arrays)

ดัชนีของอาเรย์สามารถกำหนดได้สองรูปแบบ

รูปแบบที่ 1 เป็นการกำหนดค่าดัชนีอัตโนมัติ โดยเริ่มจากดัชนีที่ 0 เป็นต้นไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้

<?php
$fruits = array("Apple", "Banana" ,"Papaya");
?>

ไฟล์ที่ 1 รูปแบบการกำหนดดีชนีของอาเรย์อัตโนมัติ

รูปแบบที่ 2 เป็นการกำหนดดัชนีของอาเรย์ด้วยตัวเอง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

<?php
$fruits[0] = "Apple";
$fruits[1] = "Banana";
$fruits[2] = "Papaya";
?>

ไฟล์ที่ 2 รูปแบบการกำหนดดัชนีอาเรย์ด้วยตัวเอง

 

ตัวอย่างการวนลูปข้อมูลอาเรย์มาแสดงผลโดยใช้ for

<?php
$fruits = array("Apple" , "Banana" ,"Papaya");

for($x=0; $x<count($fruits); $x++){
    echo $fruits[$x]."<br>";
}
?>

ไฟล์ที่ 3 การแสดงผลอาเรย์โดยใช้ for