ตัวอย่างการสร้างปลั๊กอิน CRUD

ในเนื้อหาบทนี้เกี่ยวกับขั้นตอนในการสร้างปลั๊กอิน CRUD WordPress (CRUD : Create/Read/Update/Delete) ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเรียนรู้และนำไปดัดแปลงสร้างเป็นปลั๊กอิน

 

ขั้นที่ 1 สร้างไฟล์ชื่อ crud.php และทำการเปิดไฟล์

ขั้นที่ 2 เขียนส่วนเริ่มต้นของปลั๊กอินภายในไฟล์ crud.php

<?php
/**
* Plugin Name: CRUD Basic 
* Plugin URI: https://www.narasak.com/
* Description: ตัวอย่างการสร้างปลั๊กอินพื้นฐาน สามารถใช้งานได้จริง และยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ด้วย
* Version: 1.0
* Author: Pawin Khenphukhiaw
* Author URI: https://web.facebook.com/pawin.khenphukhiaw/
**/

 

ขั้นที่ 3 เขียนฟังก์ชันสร้างตารางฐานข้อมูล

register_activation_hook( __FILE__, 'createTable'); /* เมื่อมีการ Activate ปลั๊กอินจะทำการสร้างตารางข้อมูล */

function createTable() { /* ฟังก์ชันที่ใช้ในการสร้างตารางข้อมูล */
 global $wpdb;
 $charset_collate = $wpdb->get_charset_collate();
 $table_name = $wpdb->prefix . 'userstable';
 $sql = "CREATE TABLE `$table_name` (
 `user_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` varchar(220) DEFAULT NULL,
 `email` varchar(220) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY(user_id)
 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
 ";
}

ข้อควรระวัง อย่าลืมกำหนด Charset เป็น utf8 เพื่อให้สามารถอ่านภาษาไทยได้

 

ขั้นที่ 4 สร้างฟังก์ชันส่วนที่ใช้ในการแสดงผลหน้าเว็บ

add_action('admin_menu', 'addMainPageContent');

function addMainPageContent() {
 add_menu_page('CRUD Basic', 'CRUD Basic', 'manage_options', __FILE__, 'crudMainPage', 'dashicons-wordpress');
}
function crudMainPage() {
 global $wpdb;
 $table_name = $wpdb->prefix . 'userstable';
}

อธิบายเพิ่มเติมขั้นที่ 4

add_menu_page() ใช้ในการสร้างเมนูเพื่อเรียกไฟล์และฟังก์ชั่นที่ต้องการให้ทำงาน

ไวยากรณ์ของ add_menu_page()

add_menu_page(string $page_title, string $menu_title, string $capability, string $menu_slug, callable $function = ”, string $icon_url = ”, int $position = null)

 • $page_title แสดงข้อความในส่วนของแท็บเบราว์เซอร์
 • $menu_title แสดงชื่อของเมนู ในหน้า Dashboard
 • $capability แสดงคุณลักษณะที่จำเป็นต่อผู้ใช้งาน
 • $function = ” ใช้ในการเรีกฟังก์ชันที่ต้องการให้ดำเนินการ
 • $icon_url ใช้ในการกำหนดไอค่อนของเมนูในหน้า Dashboard

crudMainPage(){} คือฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นเองเพื่อที่จะใช้ในการเขียนโค้ดสำหรับแสดงผลหน้าเว็บ

 

ขั้นที่ 5 สร้างตารางสำหรับแสดงข้อมูล

<div class="wrap">
 <h2>CRUD Operations</h2>
 <table class="wp-list-table widefat striped">
  <thead>
   <tr>
    <th width="25%">User ID</th>
    <th width="25%">ชื่อ-สกุล</th>
    <th width="25%">ที่อยู่อีเมลล์</th>
    <th width="25%">ดำเนินการ</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
  </tbody>
 </table>
</div>

 

ขั้นที่ 6 สร้างฟอร์มสำหรับใช้ในการเพิ่มข้อมูล  และสร้างฟังก์ชันในการรับข้อมูลจากฟอร์มด้านบน และเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ตารางจัดเก็บข้อมูล

ฟอร์มสำหรับส่งข้อมูล

<form action="" method="post">
 <tr>
  <td><input type="text" value="AUTO_GENERATED" disabled></td>
  <td><input type="text" id="newname" name="newname"></td>
  <td><input type="text" id="newemail" name="newemail"></td>
  <td><button id="newsubmit" name="newsubmit" type="submit">INSERT</button></td>
 </tr>
</form>

 

ฟังก์ชันสำหรับเพิ่มข้อมูล

if (isset($_POST['newsubmit'])) {
 $name = $_POST['newname'];
 $email = $_POST['newemail'];
 $data = "INSERT INTO $table_name (name,email) VALUES ('$name','$email')";
 $wpdb->query($data);
 
 echo "<script>location.replace('admin.php?page=crud/crud.php');</script>";
}

 

ขั้นที่ 7 ดึงข้อมูลจากตาราง userstable มาแสดงผล

<?php
 $result = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $table_name");
 
 foreach ($result as $print) {
  echo "
   <tr>
    <td width='25%'>$print->user_id</td>
    <td width='25%'>$print->name</td>
    <td width='25%'>$print->email</td>
    <td width='25%'><a href='admin.php?page=crud/crud.php&upt=$print->user_id'><button type='button'>UPDATE</button></a> <a href='admin.php?page=crud/crud.php&del=$print->user_id'><button type='button'>DELETE</button></a></td>
   </tr>
  ";
 }
?>

 

ขั้นที่ 8 สร้างฟังก์ชันฟอร์มในการแก้ไขข้อมูล

<?php
 if (isset($_GET['upt'])) {
  $upt_id = $_GET['up'];
  $result = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $table_name WHERE user_id='$upt_id'");
  foreach($result as $print) {
   $name = $print->name;
   $email = $print->email;
  }
  echo "
  <table class='wp-list-table widefat striped'>
   <thead>
    <tr>
     <th width='25%'>User ID</th>
     <th width='25%'>ชื่อ-สกุล</th>
     <th width='25%'>ที่อยู่อีเมลล์</th>
     <th width='25%'>ดำเนินการ</th>
    </tr>
   </thead>
   <tbody>
    <form action='' method='post'>
     <tr>
      <td width='25%'>$print->user_id <input type='hidden' id='uptid' name='uptid' value='$print->user_id'></td>
      <td width='25%'><input type='text' id='uptname' name='uptname' value='$print->name'></td>
      <td width='25%'><input type='text' id='uptemail' name='uptemail' value='$print->email'></td>
      <td width='25%'><button id='uptsubmit' name='uptsubmit' type='submit'>UPDATE</button> <a href='admin.php?page=crud/crud.php'><button type='button'>CANCEL</button></a></td>
     </tr>
    </form>
   </tbody>
  </table>";
 }
?> 

 

ขั้นที่ 9 สร้างฟังก์ชันในการอัพเดทข้อมูลด้วยไอดี

if (isset($_POST['uptsubmit'])) {
 $id = $_POST['uptid'];
 $name = $_POST['uptname'];
 $email = $_POST['uptemail'];
 $data = "UPDATE $table_name SET name='$name',email='$email' WHERE user_id='$id'";
 $wpdb->query($data);
 
 echo "<script>location.replace('admin.php?page=crud.php');</script>";
}

 

ขั้นที่ 10 สร้างฟังก์ชันสำหรับลบข้อมูล

if (isset($_GET['del'])) {
 $del_id = $_GET['del'];
 $data = "DELETE FROM $table_name WHERE user_id='$del_id'";
 $wpdb->query($data);
 
 echo "<script>location.replace('admin.php?page=crud.php');</script>";
}

 

ขั้นสุดท้าย

 • นำไฟล์ php ไปไว้ที่โฟลเดอร์ WebFolder\wp-content\plugins\crud\crud.php
 • เข้าเว็บไซต์ ไปที่หน้า Dashboard
 • คลิกเมนูปลั๊กอิน
 • Activate Plugin ที่เราสร้างขึ้น

เสร็จสิ้นกระบวนการสร้างปลั๊กอิน

 

รวมโค้ด

<?php
/**
* Plugin Name: CRUD Basic 
* Plugin URI: https://www.narasak.com/
* Description: ตัวอย่างการสร้างปลั๊กอินพื้นฐาน สามารถใช้งานได้จริง และยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ด้วย
* Version: 1.0
* Author: Pawin Khenphukhiaw
* Author URI: https://web.facebook.com/pawin.khenphukhiaw/
**/


register_activation_hook( __FILE__, 'createTable'); /* เมื่อมีการ Activate ปลั๊กอินจะทำการสร้างตารางข้อมูล */

function createTable() { /* ฟังก์ชันที่ใช้ในการสร้างตารางข้อมูล */
 global $wpdb;
 $charset_collate = $wpdb->get_charset_collate();
 $table_name = $wpdb->prefix . 'crudtable';
 $sql = "CREATE TABLE `$table_name` (
 `user_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` varchar(220) DEFAULT NULL,
 `email` varchar(220) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY(user_id)
 ) $charset_collate;
 ";if($wpdb->get_var("SHOW TABLES LIKE '$table_name'") != $table_name){require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php');dbDelta($sql);}
}

add_action('admin_menu', 'addMainPageContent');

function addMainPageContent() {
 add_menu_page('CRUD Basic', 'CRUD Basic', 'manage_options', __FILE__, 'crudMainPage', 'dashicons-wordpress');
}

function crudMainPage() {
 global $wpdb;
 $table_name = $wpdb->prefix . 'crudtable';
 if (isset($_POST['newsubmit'])) {
  $name = $_POST['newname'];
  $email = $_POST['newemail'];
  $data = "INSERT INTO $table_name(name,email) VALUES('$name','$email')";
  $wpdb->query($data);
  echo "<script>location.replace('admin.php?page=crud/crud.php');</script>";
 }
 if (isset($_POST['uptsubmit'])) {
  $id = $_POST['uptid'];
  $name = $_POST['uptname'];
  $email = $_POST['uptemail'];
  $data = "UPDATE $table_name SET name='$name',email='$email' WHERE user_id='$id'";
  $wpdb->query($data);
  echo "<script>location.replace('admin.php?page=crud/crud.php');</script>";
 }
 if (isset($_GET['del'])) {
  $del_id = $_GET['del'];
  $data = "DELETE FROM $table_name WHERE user_id='$del_id'";
  $wpdb->query($data);
  echo "<script>location.replace('admin.php?page=crud/crud.php');</script>";
 }
 ?>
 <div class="wrap">
  <h2>CRUD Basic</h2>
  <table class="wp-list-table widefat striped">
   <thead>
    <tr>
     <th width="25%">User ID</th>
     <th width="25%">ชื่อ-สกุล</th>
     <th width="25%">ที่อยู่อีเมลล์</th>
     <th width="25%">ดำเนินการ</th>
    </tr>
   </thead>
   <tbody>
    <form action="" method="post">
     <tr>
      <td><input type="text" value="AUTO_GENERATED" disabled></td>
      <td><input type="text" id="newname" name="newname"></td>
      <td><input type="text" id="newemail" name="newemail"></td>
      <td><button id="newsubmit" name="newsubmit" type="submit">INSERT</button></td>
     </tr>
    </form>
    <?php
     $result = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $table_name");
     foreach ($result as $print) {
      echo "
       <tr>
        <td width='25%'>$print->User ID</td>
        <td width='25%'>$print->ชื่อ-สกุล</td>
        <td width='25%'>$print->ที่อยู่อีเมลล์</td>
        <td width='25%'><a href='admin.php?page=crud/crud.php&upt=$print->user_id'><button type='button'>UPDATE</button></a> <a href='admin.php?page=crud/crud.php&del=$print->user_id'><button type='button'>DELETE</button></a></td>
       </tr>
      ";
     }
    ?>
   </tbody> 
  </table>
  <br>
  <br>
  <?php
   if (isset($_GET['upt'])) {
    $upt_id = $_GET['upt'];
    $result = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $table_name WHERE user_id='$upt_id'");
    foreach($result as $print) {
     $name = $print->name;
     $email = $print->email;
    }
    echo "
    <table class='wp-list-table widefat striped'>
     <thead>
      <tr>
       <th width='25%'>User ID</th>
       <th width='25%'>Name</th>
       <th width='25%'>Email Address</th>
       <th width='25%'>Actions</th>
      </tr>
     </thead>
     <tbody>
      <form action='' method='post'>
       <tr>
        <td width='25%'>$print->user_id <input type='hidden' id='uptid' name='uptid' value='$print->user_id'></td>
        <td width='25%'><input type='text' id='uptname' name='uptname' value='$print->name'></td>
        <td width='25%'><input type='text' id='uptemail' name='uptemail' value='$print->email'></td>
        <td width='25%'><button id='uptsubmit' name='uptsubmit' type='submit'>UPDATE</button> <a href='admin.php?page=crud/crud.php'><button type='button'>CANCEL</button></a></td>
       </tr>
      </form>
     </tbody>
    </table>";
   }
  ?>
 </div>
 <?php
}

 

หากคุณพบคำที่สะกดผิด เว้นวรรคไม่ถูกต้อง ฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยลากคลุม (highlight) ข้อความนั้น แล้วกด Ctrl + Enter

ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหานี้

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: