วิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บ บทที่ 1

CRUD เป็นศัพท์ที่มีความหมายทางการเขียนโปรแกรมที่หมายถึงฟังก์ชั่นที่จำเป็น 4 อย่าง ประกอบด้วย เพิ่ม อ่าน แก้ไข และ ลบข้อมูล

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง