บทนำของ Traversing

Traversing หมายถึงการเลื่อนผ่าน ใช้ในการค้นหา หรือเลือก element ของ HTML และองค์ประกอบอื่น เริ่มจากหนึ่งไปจนถึงสิ้นสุดการเลือก

ไฟล์ด้านบนใช้ในการอธิบายเรื่องของ DOM three ซึ่งเรียงลำดับความใหญ่จากบนลงล่าง ยกตัวอย่างเช่น 1.พ่อ-แม่อยู่บนสุด 2.รองลงมาคือลูก และ 3.หลาน , … ตามลำดับ ซึ่ง DOM กำหนดไว้ว่า 

  • parent คือพ่อ-แม่ ปู่-ย่า ตา-ยาย ซึ่งเป็นผู้ปกครองที่ิอยู่สูงสุด
  • child คือเด็ก หรือลูก
  • descendant คือ ลูกหลาน …