ปลั๊กอินสร้างตารางข้อมูล CRUD

ในเนื้อหานี้จะอธิบายขั้นตอนในการสร้างปลั๊กอินที่ใช้ในการเพิ่มตารางข้อมูล โดยผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบ จำนวนแถว/คอลัมน์เองได้

ขั้นตอนที่ 1 สร้างโฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บไฟล์ปลั๊กอิน

โดยกำหนดชื่อไฟล์ว่า crud-advance จากนั้นสร้างไฟล์หลักของปลั๊กอินชื่อว่า main_file.php 

 

ขั้นตอนที่ 2 เปิดไฟล์ main_file.php และสร้างส่วน Header ของปลั๊กอิน

<?php
/**
* Plugin Name: CRUD Basic 
* Plugin URI: https://www.narasak.com/
* Description: ตัวอย่างการสร้างปลั๊กอินพื้นฐาน สามารถใช้งานได้จริง และยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ด้วย
* Version: 1.0
* Author: Pawin Khenphukhiaw
**/

 

ขั้นตอนที่ 3 สร้างฟังก์ชันที่ใช้ในการสร้างตารางข้อมูลโดยกำหนดชื่อว่า createTable() และเมื่อมีการ Activated plugin ให้เรียกใช้ฟังก์ชัน createTable() อัตโนมัติโดยใช้ register_activation_hook()

register_activation_hook( __FILE__, 'createTable'); 
function createTable() { 
 global $wpdb;
 $charset_collate = $wpdb->get_charset_collate();
 $table_name = $wpdb->prefix . 'usertable';
 $sql = "CREATE TABLE `$table_name` (
 `user_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` varchar(220) DEFAULT NULL,
 `email` varchar(220) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY(user_id)
 ) $charset_collate;
 ";

 if ($wpdb->get_var("SHOW TABLES LIKE '$table_name'") != $table_name) {
  require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php');
  dbDelta($sql);
 }
}

 

ขั้นตอนที่ 4 สร้างเมนูหลักของปลั๊กอิน โดยในที่นี้ประกอบไปด้วยเมนู CRUD ที่ใช้ในการเพิ่ม อ่าน แก้ไข ลบข้อมูล และ เมนูเพิ่มข้อมูล user  

add_action('admin_menu', 'addMainPageContent');

function addMainPageContent() {
  add_menu_page('CRUD Basic', 'CRUD Basic', 'manage_options', __FILE__, 'crudMainPage', 'dashicons-schedule');
  add_submenu_page(__FILE__, 'Add data' , 'Add data','manage_options','add-userself','insert_data_func');
}

 

 • add_menu_page() สร้างเมนูหลักของปลั๊กอิน
 • add_submenu_page() สร้างเมนูย่อยของปลั๊กอิน

 

ขั้นตอนที่ 5 สร้างฟังก์ชันเพื่อแสดงผลลัพธ์เมื่อมีการคลิกเมนู CRUD Basic โดยภายในฟังก์ชันสามารถ เพิ่ม อ่าน แก้ไข และลบข้อมูลได้

function crudMainPage() {
  global $wpdb;
  $table_name = $wpdb->prefix . 'usertable';
  if (isset($_POST['newsubmit'])) {
    $name = $_POST['newname'];
    $email = $_POST['newemail'];
    $data = "INSERT INTO $table_name(name,email) VALUES('$name','$email')";
    $wpdb->query($data);
    echo "<script>location.replace('admin.php?page=crud-advance/main_file.php');</script>";
  }

  if (isset($_POST['uptsubmit'])) {
    $id = $_POST['uptid'];
    $name = $_POST['uptname'];
    $email = $_POST['uptemail'];
    $data = "UPDATE $table_name SET name='$name',email='$email' WHERE user_id='$id'";
    $wpdb->query($data);
    echo "<script>location.replace('admin.php?page=crud-advance/main_file.php');</script>";
  }

  if (isset($_GET['del'])) {
    $del_id = $_GET['del'];
    $data = "DELETE FROM $table_name WHERE user_id='$del_id'";
    $wpdb->query($data);
    echo "<script>location.replace('admin.php?page=crud-advance/main_file.php');</script>";
  }

  ?>

  <div class="wrap">
    <h2>CRUD Basic</h2>
    <table class="wp-list-table widefat striped">
      <thead>
        <tr>
          <th>User ID</th>
          <th>ชื่อ-สกุล</th>
          <th>ที่อยู่อีเมลล์</th>
          <th>ดำเนินการ</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <form action="" method="post">
          <tr>
            <td><input type="text" value="AUTO_GENERATED" disabled></td>
            <td><input type="text" id="newname" name="newname"></td>
            <td><input type="text" id="newemail" name="newemail"></td>
            <td><button id="btnn-1" name="newsubmit" type="submit">INSERT</button></td>
          </tr>
        </form>
        <?php
          $result = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $table_name");
          foreach ($result as $print) {
            echo "
              <tr>
                <td>$print->user_id</td>
                <td>$print->name</td>
                <td>$print->email</td>
                <td><a href='admin.php?page=crud-advance/main_file.php&upt=$print->user_id'><button type='button' id='btnn-2'>UPDATE</button></a> <a href='admin.php?page=crud-advance/main_file.php&del=$print->user_id'><button type='button' id='btnn-3'>DELETE</button></a></td>
              </tr>
            ";
          }
        ?>
      </tbody>  
    </table>
    <br>
    <br>
    <?php
      if (isset($_GET['upt'])) {
        $upt_id = $_GET['upt'];
        $result = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $table_name WHERE user_id='$upt_id'");
        foreach($result as $print) {
          $name = $print->name;
          $email = $print->email;
        }
        echo "
        <table class='wp-list-table widefat striped'>
          <thead>
            <tr>
              <th width='25%'>User ID</th>
              <th width='25%'>Name</th>
              <th width='25%'>Email Address</th>
              <th width='25%'>Actions</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <form action='' method='post'>
              <tr>
                <td width='25%'>$print->user_id <input type='hidden' id='uptid' name='uptid' value='$print->user_id'></td>
                <td width='25%'><input type='text' id='uptname' name='uptname' value='$print->name'></td>
                <td width='25%'><input type='text' id='uptemail' name='uptemail' value='$print->email'></td>
                <td width='25%'><button id='btnn-2' name='uptsubmit' type='submit'>UPDATE</button> <a href='admin.php?page=crud-advance/main_file.php'><button type='button' id='btnn-4'>CANCEL</button></a></td>
              </tr>
            </form>
          </tbody>
        </table>";
      }
    ?>
  </div>
  <?php
}

 

ขั้นตอนที่ 6 สร้าง Shortcut เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชั่นของปลั๊กอินจากที่อื่น เช่น post/page

add_shortcode('crud-pw','showData');
 • add_shortcode() ใช้ในการสร้าง shortcode เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน

 

ตัวอย่างการใช้งาน shortcode กับ page

ผลลัพธ์ของ shortcode

ขั้นตอนที่ 7 สร้างฟังก์ชันเพื่อแสดงผลลัพธ์เมื่อคลิกที่เมนู Add WPuser ใช้ในการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานของปลั๊กอิน (User) ซึ่งผู้ใช้เหล่านี้สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วย

function insert_data_func(){
  if(isset($_POST['create-save'])){
    wp_create_user_func($_POST['user_name'], $_POST['password']);
  }

  
  echo "<div class='create-user'><h3>Add Users</h3>
    <form action='' method='post' enctype='multipart/form-data'>
      <input type='text' name='user_name' placeholder='Username'><br>
      <input type='text' name='password' placeholder='Password'><br>
      <input type='submit' name='create-save' value='Insert'>
    </form></div>"; 


  $all_users = get_users('orderby=ID');
  echo "<div class='wrap'>
  <table class='wp-list-table widefat striped'>";
  echo "<tr><th width='10%'>User ID</th><th>Display Name</th></tr>";
  foreach ($all_users as $user) {
    echo '<tr><td>' . esc_html($user->ID) . '</td><td>' . esc_html($user->display_name) . '</td></tr>';
  }
  echo "</table></div>";

}
function wp_create_user_func($username, $password) {
  $user_login = wp_slash( $username );
  $user_pass  = $password;
  $userdata = compact( 'user_login', 'user_pass' );
  return wp_insert_user( $userdata );
}
 • insert_data_func() สร้างฟอร์มเพื่อใช้ในการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้
 • get_user() ดึงข้อมูลผู้ใช้จากตารางผู้ใช้ของ wordpress
 • wp_create_user_func() ฟังก์ชันในการรับข้อมูลเพื่อเพิ่มข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชัน wp_insert_user()
 • wp_insert_user() เป็นฟังก์ชันในการแทรกข้อมูลเข้าสู่ตารางข้อมูลผู้ใช้

 

ขั้นตอนที่ 8 กำหนด style css ให้กับปลั๊กอิน โดยการสร้างฟังก์ชัน add_style_pwtbl_func() เพื่อลงทะเบียนใช้งาน style ซึ่งประกอบด้วย wp_register_style() และ wp_enqueue_style()

function add_style_pwtbl_func() {
  wp_register_style('pwtbl_style', plugins_url('style.css',__FILE__ ));
  wp_enqueue_style('pwtbl_style');
}

add_action( 'admin_init','add_style_pwtbl_func');

 

 • wp_register_style() ลงทะเบียนใช้งาน Style CSS
 • wp_enqueue_style() ใช้งาน Style CSS

 

ภายในไฟล์ style.css

.pw-main{
    background-color:#a6a6a6;
    margin-right:20px;
}

.pw-main input{
    padding:8px;
    width:80%;
}

.pw-main input:focus{
    text-align:center;
}

h2{
    color: rgb(31, 147, 255);
}


#btnn-1{
    margin:6px;
    padding:6px;
    background-color: rgb(40, 219, 64);
    border:0;
    border-radius:4px;
    color:white;
}

#btnn-1:hover{
    opacity:0.5;
}

#btnn-2{
    margin:6px;
    padding:6px;
    background-color: rgb(69, 164, 253);
    border:0;
    border-radius:4px;
    color:white;
}

#btnn-2:hover{
    opacity:0.5;
}

#btnn-3{
    margin:6px;
    padding:6px;
    background-color: rgb(219, 33, 64);
    border:0;
    border-radius:4px;
    color:white;
}

#btnn-3:hover{
    opacity:0.5;
}

#btnn-4{
    margin:6px;
    padding:6px;
    background-color: rgb(226, 158, 31);
    border:0;
    border-radius:4px;
    color:white;
}

#btnn-4:hover{
    opacity:0.5;
}

.create-user{
    /* background-color:#c9c8c8; */
    padding:20px;
    margin-right:20px;
}

.create-user input{
    display: block;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    width:40%;
    padding: 10px;
}

.create-user input:focus{
    text-align:center;
}

.create-user input[type=submit]{
    padding:10px;
    background-color: rgb(69, 164, 253);
    border:0;
    border-radius:6px;
    font-weight:bold;
    color:#FFFFFF;
}

.create-user input[type=submit]:hover{
    opacity:0.5;
}

.create-user h3{
    text-align:center;
}

.us-data{
    background-color: #6e6e6e;
    border:2px solid white;
    padding:12px;
    margin-top:10px;
    margin-right:20px;
    color:white; 
}

 

รวมไฟล์

<?php
/**
* Plugin Name: CRUD Basic 
* Plugin URI: https://www.narasak.com/
* Description: ตัวอย่างการสร้างปลั๊กอินพื้นฐาน สามารถใช้งานได้จริง และยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ด้วย
* Version: 1.0
* Author: Pawin Khenphukhiaw
**/
register_activation_hook( __FILE__, 'createTable'); 
function createTable() { 
 global $wpdb;
 $charset_collate = $wpdb->get_charset_collate();
 $table_name = $wpdb->prefix . 'usertable';
 $sql = "CREATE TABLE `$table_name` (
 `user_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` varchar(220) DEFAULT NULL,
 `email` varchar(220) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY(user_id)
 ) $charset_collate;
 ";

 if ($wpdb->get_var("SHOW TABLES LIKE '$table_name'") != $table_name) {
  require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php');
  dbDelta($sql);
 }
}

// create menu
add_action('admin_menu', 'addMainPageContent');
function addMainPageContent() {
 add_menu_page('CRUD Basic', 'CRUD Basic', 'manage_options', __FILE__, 'crudMainPage', 'dashicons-schedule');
 add_submenu_page(__FILE__, 'Add WPuser' , 'Add WPuser','manage_options','add-userself','insert_data_func');
}

// use script and style css
function add_style_pwtbl_func() {
  wp_register_style('pwtbl_style', plugins_url('style.css',__FILE__ ));
  wp_register_script('pwtbl_script', plugins_url('pwtbl.js' , __FILE__ ));

  wp_enqueue_style('pwtbl_style');
  wp_enqueue_script( 'pwtbl_script' );
}
add_action( 'admin_init','add_style_pwtbl_func');


// crud section
function crudMainPage() {
 global $wpdb;
 $table_name = $wpdb->prefix . 'usertable';
 if (isset($_POST['newsubmit'])) {
  $name = $_POST['newname'];
  $email = $_POST['newemail'];
  $data = "INSERT INTO $table_name(name,email) VALUES('$name','$email')";
  $wpdb->query($data);
  echo "<script>location.replace('admin.php?page=crud-advance/main_file.php');</script>";
 }
 if (isset($_POST['uptsubmit'])) {
  $id = $_POST['uptid'];
  $name = $_POST['uptname'];
  $email = $_POST['uptemail'];
  $data = "UPDATE $table_name SET name='$name',email='$email' WHERE user_id='$id'";
  $wpdb->query($data);
  echo "<script>location.replace('admin.php?page=crud-advance/main_file.php');</script>";
 }
 if (isset($_GET['del'])) {
  $del_id = $_GET['del'];
  $data = "DELETE FROM $table_name WHERE user_id='$del_id'";
  $wpdb->query($data);
  echo "<script>location.replace('admin.php?page=crud-advance/main_file.php');</script>";
 }
 ?>
 <div class="wrap">
  <h2>CRUD Basic</h2>
  <table class="wp-list-table widefat striped">
   <thead>
    <tr>
     <th>User ID</th>
     <th>ชื่อ-สกุล</th>
     <th>ที่อยู่อีเมลล์</th>
     <th>ดำเนินการ</th>
    </tr>
   </thead>
   <tbody>
    <form action="" method="post">
     <tr>
      <td><input type="text" value="AUTO_GENERATED" disabled></td>
      <td><input type="text" id="newname" name="newname"></td>
      <td><input type="text" id="newemail" name="newemail"></td>
      <td><button id="btnn-1" name="newsubmit" type="submit">INSERT</button></td>
     </tr>
    </form>
    <?php
     $result = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $table_name");
     foreach ($result as $print) {
      echo "
       <tr>
        <td>$print->user_id</td>
        <td>$print->name</td>
        <td>$print->email</td>
        <td><a href='admin.php?page=crud-advance/main_file.php&upt=$print->user_id'><button type='button' id='btnn-2'>UPDATE</button></a> <a href='admin.php?page=crud-advance/main_file.php&del=$print->user_id'><button type='button' id='btnn-3'>DELETE</button></a></td>
       </tr>
      ";
     }
    ?>
   </tbody> 
  </table>
  <br>
  <br>
  <?php
   if (isset($_GET['upt'])) {
    $upt_id = $_GET['upt'];
    $result = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $table_name WHERE user_id='$upt_id'");
    foreach($result as $print) {
     $name = $print->name;
     $email = $print->email;
    }
    echo "
    <table class='wp-list-table widefat striped'>
     <thead>
      <tr>
       <th width='25%'>User ID</th>
       <th width='25%'>Name</th>
       <th width='25%'>Email Address</th>
       <th width='25%'>Actions</th>
      </tr>
     </thead>
     <tbody>
      <form action='' method='post'>
       <tr>
        <td width='25%'>$print->user_id <input type='hidden' id='uptid' name='uptid' value='$print->user_id'></td>
        <td width='25%'><input type='text' id='uptname' name='uptname' value='$print->name'></td>
        <td width='25%'><input type='text' id='uptemail' name='uptemail' value='$print->email'></td>
        <td width='25%'><button id='btnn-2' name='uptsubmit' type='submit'>UPDATE</button> <a href='admin.php?page=crud-advance/main_file.php'><button type='button' id='btnn-4'>CANCEL</button></a></td>
       </tr>
      </form>
     </tbody>
    </table>";
   }
  ?>
 </div>
 <?php
}

// create shortcuts
add_shortcode('crud-pw','showData');
// show data
function showData(){
 global $wpdb;
 $table_name = $wpdb->prefix."usertable";
 $result = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $table_name");
 echo "<div class='wrap'>
 <table class='wp-list-table widefat striped'>
 <tr>
     <th>User ID</th>
     <th>ชื่อ-สกุล</th>
     <th>ที่อยู่อีเมลล์</th>
 </tr>";
 foreach ($result as $print) {
  echo "<tr>
      <td>$print->user_id</td>
      <td>$print->name</td>
      <td>$print->email</td>
     </tr>
  ";
 }
 echo " </table>
 </div>";
}

// create user
function insert_data_func(){
 if(isset($_POST['create-save'])){
  wp_create_user_func($_POST['user_name'], $_POST['password']);
 }
 
 echo "<div class='create-user'><h3>Add Users</h3>
  <form action='' method='post' enctype='multipart/form-data'>
   <input type='text' name='user_name' placeholder='Username'><br>
   <input type='text' name='password' placeholder='Password'><br>
   <input type='submit' name='create-save' value='Insert'>
  </form></div>"; 

 $all_users = get_users('orderby=ID');
 echo "<div class='wrap'>
 <table class='wp-list-table widefat striped'>";
 echo "<tr><th width='10%'>User ID</th><th>Display Name</th></tr>";
 foreach ($all_users as $user) {
  echo '<tr><td>' . esc_html($user->ID) . '</td><td>' . esc_html($user->display_name) . '</td></tr>';
 }
 echo "</table></div>";

}

function wp_create_user_func($username, $password) {
 $user_login = wp_slash( $username );
 $user_pass = $password;
 $userdata = compact( 'user_login', 'user_pass' );
 return wp_insert_user( $userdata );
}

?>

 

Source Code : Click

หากคุณพบคำที่สะกดผิด เว้นวรรคไม่ถูกต้อง ฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยลากคลุม (highlight) ข้อความนั้น แล้วกด Ctrl + Enter

ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหานี้

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: