ฟังก์ชั่น String

ในหน้าเราจะพูดถึงเรื่องการจัดการกับ string

1.strlen()

เป็นฟังก์ชั่นสำหรับส่งผลลัพธ์จำนวนของสตริง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

<?php
$text = "Hello World!";

echo strlen($text);
?>

ไฟล์ที่ 1 จำนวนสตริง

จากไฟล์ที่ 1 ผลลัพธ์คือ 12 จะสังเกตได้ว่า ส่วนที่เว้นวรรคก็นับเป็น 1 หน่วยเช่นกัน

 

2.str_word_count()

str_word_count() เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับนับคำภายในสตริง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

<?php
echo str_word_count("Hello World!");
?>

ไฟล์ที่ 2 นับคำภายในสตริง

จากไฟล์ที่ 2 ผลลัพธ์คือ 2 เนื่องจากคำภายในสตริงประกอบด้วย “Hello” และ “World” 

 

3.strrev()

strrev() คือฟังก์ชั่นสำหรับสลับที่ของสตริงแบบหน้า-หลัง หมายถึงสลับตัวหลังสุดไปไว้ที่หน้าสุด และสลับตัวหน้าสุดไปไว้หลังสุดตามลำดับ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

<?php
echo strrev("Hello world!"); 
?>

ไฟล์ที่ 3 สลับสตริง

จากไฟล์ที่ 3 ผลลัพธ์ที่ได้คือ !dlrow olleH

 

4.strpos()

strpos() คือฟังก์ชั่นสำหรับจับคู่คำภายในสตริงที่เหมือนกัน และส่งคืนค่าตำแหน่งอักขระของการจับคู่ตำแหน่งแรก 

หมายเหตุ : ตำแหน่งแรกของอักขระภายในใสตริงเริ่มต้นที่ 0 

<?php 
echo strpos("Hello world!", "world"); // 6
echo strpos("Hello world!", "Hello"); // 0
echo strpos("Hello Hello world!", "world"); // 12
echo strpos("Helloworld!", "world"); // 5
?>

ไฟล์ที่ 4 จับคู่คำเหมือน คืนค่าตำแหน่งแรก

 

5.str_replace()

str_replace() คือฟังก์ชั่นสำหรับการแทนที่คำ โดยมีการกำหนดคำที่ต้องการให้แทนที่ และคำที่จะแทนที่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

<?php
echo str_replace("world", "Monkey", "Hello world!")."<br>";
echo str_replace("world", "Luffy", "Hello world!")."<br>";
echo str_replace("Hello", "Hi", "Hello world!")."<br>";
?> 

ไฟลที่ 5 แทนที่คำศัพท์

จากไฟล์ที่ 5 บรรทัดที่ 2 และ 3 ต้องการแทนที่คำว่า “world” เป็น “Monkey” และ “Luffy” ตามลำดับ โดยผลลัพธ์ที่ได้คือ 

Hello Monkey!
Hello Luffy!

 

และจากไฟล์ที่ 5 บรรทัดที่ 4 ต้องการแทนที่คำว่า “Hello” เป็นคำว่า “Hi” ผลลัพธ์ที่ได้คือ

Hi world!