ลบข้อมูล (MySQL Delete Data)

รูปแบบการใช้งาน SQL ในการลบข้อมูล

DELETE FROM table_name WHERE column = some_value

อธิบายเพิ่มเติม 

จากรูปแบบการใช้งาน SQL ด้านบน “WHERE” หมายถึงการะบุ หรือการเจาะจงข้อมูลที่ต้องการลบเพียงบางระเบียนเท่านั้น (Record)

ถ้าหากต้องการลบข้อมูลทั้งหมดในตารางสามารถใช้ SQL รูปแบบดังนี้

DELETE FROM table_name

จากตัวอย่างด้านบน จะสังเกตได้ว่าไม่มีการเขียน WHERE หรือเจาะจงข้อมูลใดๆลงไปด้วย ดังนั้น SQL จะทำการลบข้อมูลทั้งหมดภายในตารางนั้นๆ

ตัวอย่างข้อมูล

MyGuests
id name age gender
1

Pawin TH

23 Male
2

Nawin TH

24 Male
3

Warin TH

25 Female

ตารางที่ 1 ตัวอย่างข้อมูล

ตัวอย่างโค้ดในการลบข้อมูล โดยยกตัวอย่างทั้ง MySQLi และ PDO

1.MySQLi (Object-Oriented)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
 die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

// sql to delete a record
$sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
 echo "Record deleted successfully";
} else {
 echo "Error deleting record: " . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

ไฟล์ที่ 1 ลบข้อมูล MySQLi (Object-Oriented)

จากไฟล์ที่ 1 บรรทัดที่ 15 เป็นต้นไป คือการใช้คำสั่งในการลบข้อมูล ที่มีค่า id เท่ากับ 3 ซึ่งจากตารางที่ 1 แถวที่มีไอดีเท่ากับ 3 คือแถวของ Warin TH

 

2.MySQLi Procedural

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
 die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

// sql to delete a record
$sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
 echo "Record deleted successfully";
} else {
 echo "Error deleting record: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

ไฟล์ที่ 2 ลบข้อมูล MySQLi Procedural

 

3.ลบข้อมูล PDO

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
 $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
 // set the PDO error mode to exception
 $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

 // sql to delete a record
 $sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3";

 // use exec() because no results are returned
 $conn->exec($sql);
 echo "Record deleted successfully";
} catch(PDOException $e) {
 echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
}

$conn = null;
?>

ไฟล์ที่ 3 ลบข้อมูล PDO

 

ผลลัพธ์หลังจากรันไฟล์ที่ 1,2, และ 3 เป็นดังนี้

MyGuests
id name age gender
1

Pawin TH

23 Male
2

Nawin TH

24 Male

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลลัพธ์

หากคุณพบคำที่สะกดผิด เว้นวรรคไม่ถูกต้อง ฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยลากคลุม (highlight) ข้อความนั้น แล้วกด Ctrl + Enter

ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหานี้

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: