สร้างตารางข้อมูล MySQL (MySQL Create Table)

สร้างตารางข้อมูล MySQL โดยใช้ SQL

ใช้คำสั่ง CREATE TABLE เพื่อสร้างตารางในฐานข้อมูล MySQL

ซึ่งภายในตารางตัวอย่าง จะประกอบไปด้วย 5 คอลัมน์ ดังนี้ “id”, “firstname”, “lastname”, “email” และ “reg_date”

CREATE TABLE MyGuests (
id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
email VARCHAR(50),
reg_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
)

โค้ดคำสั่ง SQL ในการสร้างตารางข้อมูล

จากโค้ดด้านบน ในแต่ละคอลัมน์มีความแตกต่างทั้งประเภทข้อมูล และประเภทของการเข้าถึงข้อมูล ดังนี้

 • NOT NULL คือ ค่าของข้อมูลในคอลัมน์นั้นๆ จะต้องไม่ใช่ค่าว่าง หรือจะต้องมีการกำหนดอย่างน้อย 1 ค่า
 • DEFAULT คือ เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นในคอลัมน์นั้นๆ หากไม่มีการกำหนดค่าใดๆ 
 • UNSIGNED ใช้สำหรับกำนดค่าตัวเลขที่เป็น 0 หรือบวก
 • AUTO INCREMENT เพิ่มค่าทีละหนึ่งอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลใหม่ (ระเบียนข้อมูลใหม่)
 • PRIMARY KEY คือคีย์หลักของระเบียนข้อมูล ซึ่งไม่สามารถซ้ำได้ มักใช้เพื่อระบุข้อมูลที่มีความเฉพาะ ตัวอย่างเช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน , รหัสนักศึกษา เป็นต้น

อธิบายเพิ่มเติม

ในตารางข้อมูลประกอบไปด้วย

 • คอลัมน์ หรือเรียกอีกอย่างว่า ฟิลด์
 • แถว หรือเรีกอีกอย่างว่าระเบียนข้อมูล 

ตัวอย่างการสร้างตารางข้อมูลโดยใช้ MySQLi และ PDO

1.MySQLi (Object-Oriented)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
 die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

// sql to create table
$sql = "CREATE TABLE MyGuests (
id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
email VARCHAR(50),
reg_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
)";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
 echo "Table MyGuests created successfully";
} else {
 echo "Error creating table: " . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

ไฟล์ที่ 1 สร้างตารางข้อมูลโดย MySQLi ในรูปแบบ Object-Oriented

 

2.MySQLi Procedural

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
 die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

// sql to create table
$sql = "CREATE TABLE MyGuests (
id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
email VARCHAR(50),
reg_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
)";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
 echo "Table MyGuests created successfully";
} else {
 echo "Error creating table: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

ไฟล์ที่ 2 สร้างตารางข้อมูล MySQLi ในรูปแบบ MySQLi Procedural

 

3.PDO

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
 $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
 // set the PDO error mode to exception
 $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

 // sql to create table
 $sql = "CREATE TABLE MyGuests (
 id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
 lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
 email VARCHAR(50),
 reg_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
 )";

 // use exec() because no results are returned
 $conn->exec($sql);
 echo "Table MyGuests created successfully";
} catch(PDOException $e) {
 echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
}

$conn = null;
?>

ไฟล์ที่ 3 สร้างตารางข้อมูล MySQL ในรูปแบบ PDO

หากคุณพบคำที่สะกดผิด เว้นวรรคไม่ถูกต้อง ฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยลากคลุม (highlight) ข้อความนั้น แล้วกด Ctrl + Enter

ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหานี้

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: