อัพเดทข้อมูล (MySQL Update Data)

รูปแบบ หรือโครงสร้างของ SQL ในการอัพเดทข้อมูลในตาราง

UPDATE table_name SET column1=value, column2=value2,... WHERE some_column=some_value 

จากรูปแบบด้านบนแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1.UPDATE table_name

 • ชื่อตารางที่ต้องการอัพเดทข้อมูล

2.SET column1=value, column2=value2,…

 • กำหนดค่าข้อมูลของแต่ละคอลัมน์

3.WHERE some_column=some_value

 • เจาะจงคอลัมน์ที่มีค่าเท่ากับ …  

คำเตือน

หากไม่กำหนดส่วนที่ 3 SQL จะทำการอัพเดทข้อมูลทั้งตาราง

 

 

ตัวอย่างตารางข้อมูล 

MyGuests
id name age gender
1

Pawin TH

23 Male
2

Nawin TH

24 Male
3

Warin TH

25 Female

ตางรางที่ 1 ตัวอย่างตารางข้อมูล

 

ตัวอย่างโค้ดในการอัพเดทข้อมูล โดยยกตัวอย่างทั้งการในรูปแบบ MySQLi และ PDO

1.MySQLi (Object-Oriented)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
 die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "UPDATE MyGuests SET name='Ant TH' WHERE id=2";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
 echo "Record updated successfully";
} else {
 echo "Error updating record: " . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

ไฟล์ที่ 1 อัพเดทข้อมูล MySQLi (Object-Oriented)

 

2.MySQLi Procedural

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
 die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "UPDATE MyGuests SET name='Ant TH' WHERE id=2";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
 echo "Record updated successfully";
} else {
 echo "Error updating record: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

ไฟล์ที่ 2 อัเดทข้อมูล MySQLi Procedural

3.PDO

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
 $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
 // set the PDO error mode to exception
 $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

 $sql = "UPDATE MyGuests SET name='Ant TH' WHERE id=2";

 // Prepare statement
 $stmt = $conn->prepare($sql);

 // execute the query
 $stmt->execute();

 // echo a message to say the UPDATE succeeded
 echo $stmt->rowCount() . " records UPDATED successfully";
} catch(PDOException $e) {
 echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
}

$conn = null;
?>

ไฟล์ที่ 3 อัพเดทข้อมูล PDO

 

ผลลัพธ์จากทั้ง 3 ไฟล์คือ

MyGuests
id name age gender
1

Pawin TH

23 Male
2

Ant TH

24 Male
3

Warin TH

25 Female

ตารางที่ 2 ตารางแสดงข้อมูลผลลัพธ์

หากคุณพบคำที่สะกดผิด เว้นวรรคไม่ถูกต้อง ฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยลากคลุม (highlight) ข้อความนั้น แล้วกด Ctrl + Enter

ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหานี้

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: