อาเรย์เชื่อมโยง (PHP Associative Arrays)

PHP Associative Arrays คืออาเรย์ที่ใช้ชื่อเป็นคียเวิร์ดในการเชื่อมโยงข้อมูล โดยสามารถกำหนดได้ 2 รูปแบบดังนี้

รูปแบบที่ 1 

<?php

$numberAnimal = array("Ant"=>"1000", "Bee"=>"100", "Cat"=>"3", "Dog"=>"4");

echo "Bee is : ".$numberAnimal['Bee'];

?>

ไฟล์ที่ 1 รูปแบบการกำหนด Associative Arrays แบบที่ 1

 

รูปแบบที่ 2 

<?php
$numberAnimal['Ant'] = "1000";
$numberAnimal['Bee'] = "100";
$numberAnimal['Cat'] = "3";

echo "Cat is : ".$numberAnimal['Cat'];

?>

ไฟล์ที่ 2 รูปแบบการกำหนด Associative Arrays แบบที่ 2

 

การวนลูปแสดงผลข้อมูลอาเรย์โดยใช้ foreach

<?php

$flowers = array("rose"=>"Rose", "lotus"=>"Lotus");

foreach($flowers as $flower){
    echo $flower."<br>";
}

?>

ไฟล์ที่ 3 ตัวอย่างการวนลูปแสดงผลข้อมูลอาเรย์โดย foreach