อาเรย์ (PHP Arrays)

อาเรย์ตือตัวแปรพิเศษที่สามารถเก็บค่าหลายค่าไว้ได้ในตัวแปรเดียว หรือ ตัวแปรเดียวสามารถมีค่าได้มากกว่า 1

ไวยากรณ์ของการสร้างอาเรย์คือ กำหนด array() ซึ่งอาเรย์มี 3 ประเภทดังนี้

  • Indexed arrays – อาเรย์ที่มีการจัดดัชนีเป็นลำดับตัวเลข โดยเริ่มจาก 0 เป็นต้นไป
  • Associative arrays – อาเรย์ที่มีคีย์เป็นชื่อ
  • Multidimensional arrays – อาเรย์ที่มีอาเรย์อย่างน้อยหนึ่งอาเรย์

ตัวอย่างการสร้างและใช้งานอาเรย์ (พื้นฐาน)

<?php

$fruit = array("Apple", "Banana", "Papaya", "Orange");

echo $fruit[0]."<br>";
echo $fruit[1]."<br>";
echo $fruit[2]."<br>";
echo $fruit[3]."<br>";

?>

ไฟล์ที่ 1 example_array.php

ผลลัพธ์ของไฟล์ที่ 1 

Apple
Banana
Papaya
Orange

 

ฟังก์ชั่นการนับจำนวนค่าภายในอาเรย์ count()

<?php
$fruit = array("Apple", "Banana", "Papaya", "Orange");

echo count($fruit);

?>

ไฟล์ที่ 2 ้ฟังก์ชัน count()

ผลลัพธ์ไฟล์ที่ 2 คือ 4