เพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL (MySQL Insert Data)

จากเนื้อหาการสร้างตารางข้อมูลที่ผ่านมา เราสามารถสร้างตารางข้อมูลเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ต่อไปคือการเพิ่มข้อมูลเก็บไว้ในตารางข้อมูล

กฎไวยากรณ์ในการเพิ่มข้อมูล

 • ภายใน SQL ต้องมีเครื่องหมายฟันหนูครอบไว้ เช่น “” หรือ ”
 • ข้อมูลที่เป็นสตริง ต้องมีเครื่องหมายฟันหนูครอบไว้ เช่น “” หรือ ”
 • ค่าที่เป็นตัวเลขไม่ต้องครอบไว้ด้วยเครื่องหมายฟันหนู
 • หากเป็นค่าว่าง ไม่ต้องใส่คำว่า null 

 

การเพิ่มข้อมูลระเบียนใหม่ใช้คำสั่ง INSERT INTO ดังตัวอย่างคำสั่ง SQL ต่อไปนี้

INSERT INTO (คอลัมน์1 , คอลัมน์2, คอลัมน์3,...) VALUES (ค่าข้อมูลที่1, ค่าข้อมูลที่2, ค่าข้อมูลที่,...)

 

ตัวอย่างการใช้งานโค้ดเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL

โดยแบ่งออกเป็น 3 ตัวอย่าง ประกอบด้วย 1.MySQLi Object-oriented ,2.MySQLi Procedural และ 3.PDO

 

1.MySQLi (Object-oriented)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
 die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', '[email protected]')";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
 echo "New record created successfully";
} else {
 echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

ไฟล์ที่ 1 เพิ่มข้อมูลในรูปแบบ mysqli (object-oriented)

 

2.MySQLi Procedural

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
 die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', '[email protected]')";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
 echo "New record created successfully";
} else {
 echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

ไฟล์ที่ 2 เพิ่มข้อมูลในรูปแบบ MySQLi Procedural

 

3.PDO

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
 $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
 // set the PDO error mode to exception
 $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
 $sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
 VALUES ('John', 'Doe', '[email protected]')";
 // use exec() because no results are returned
 $conn->exec($sql);
 echo "New record created successfully";
} catch(PDOException $e) {
 echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
}

$conn = null;
?>

ไฟล์ที่ 3 เพิ่มข้อมูลในรูปแบบของ PDO