เพิ่มข้อมูลหลายระเบียน (MySQL Insert Multiple Records)

ในการเพิ่มข้อมูลหลายระเบียนสามารถใช้ฟังก์ชั่น mysqli_multi_query() ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น mysqli_multi_query() ทั้ง MySQLi (Object-Oriented , Procedural) และ PDO

1.MySQLi (Object-Oriented)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
 die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', '[email protected]');";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Mary', 'Moe', '[email protected]');";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Julie', 'Dooley', '[email protected]')";

if ($conn->multi_query($sql) === TRUE) {
 echo "New records created successfully";
} else {
 echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

ไฟล์ที่ 1 เพิ่มข้อมูลหลายระเบียน mysqli เชิงวัตถุ

 

2.MySQLi (Procedural)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
 die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', '[email protected]');";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Mary', 'Moe', '[email protected]');";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Julie', 'Dooley', '[email protected]')";

if (mysqli_multi_query($conn, $sql)) {
 echo "New records created successfully";
} else {
 echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

ไฟล์ที่ 2 เพิ่มข้อมูลหลายระเบียน mysqli Procedural

 

3.PDO

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
 $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
 // set the PDO error mode to exception
 $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

 // begin the transaction
 $conn->beginTransaction();
 // our SQL statements
 $conn->exec("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
 VALUES ('John', 'Doe', '[email protected]')");
 $conn->exec("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
 VALUES ('Mary', 'Moe', '[email protected]')");
 $conn->exec("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
 VALUES ('Julie', 'Dooley', '[email protected]')");

 // commit the transaction
 $conn->commit();
 echo "New records created successfully";
} catch(PDOException $e) {
 // roll back the transaction if something failed
 $conn->rollback();
 echo "Error: " . $e->getMessage();
}

$conn = null;
?>

ไฟล์ที่ 3 เพิ่มข้อมูลหลายระเบียน PDO

หากคุณพบคำที่สะกดผิด เว้นวรรคไม่ถูกต้อง ฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยลากคลุม (highlight) ข้อความนั้น แล้วกด Ctrl + Enter

ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหานี้

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: