ไวยากรณ์ (Syntax)

การกำหนดค่าของจาวาสคริปต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. ค่าคงที่
 2. ค่าตัวแปร

1.ค่าคงที่ 

ไวยากรณ์ในการกำหนดค่าคงที่ ก็ได้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้

1.1 ค่าคงที่ชนิดตัวเลข

การกำหนดค่าคงที่ชนิดของตัวเลขนั้นจะไม่มีเครื่อง ” ” ตัวอย่างเช่น

10

20

10.29

1.2 ค่าคงที่ชนิดตัวอักษร

ค่าคงที่ชนิดตัวอักษรหรือสตริงจะมีเครื่องหมาย ” “ ตัวอย่างเช่น

"Hello"

"Hi"

"Good Morning"

"Thank you"

"555"

 

2.ค่าตัวแปร

ในการประกาศตัวแปรของ javaScript นั้นจะใช้คีย์เวิร์ด var ตัวอย่างเช่น 

var firstName = "pawin";

var lastName = "khenphukhiaw";

 

ตัวดำเนินการ (Operators)

ตัวดำเนินการพื้นฐานของจาวาสคริปต์จะประกอบไปด้วย + , – , * , /  ตัวอย่างเช่น

<html>
 <body>

  <h2>JavaScript Operators</h2>

  <p id="exam"></p>

  <script>
  document.getElementById("exam").innerHTML = 
  "1+1 = " + (1+1) + "<br>" +
  " 1-1 = " + (1-1) + "<br>" + 
  " 1*3 = " + (1*3) + "<br>" +
  " 1/4 = " + (1/4);
  </script>

 </body>
</html>

ไฟล์ที่ 1 operators.html

 

Expressions (นิพจน์)

นิพจน์คือการรวมกันของ ค่า (Values), ตัวแปร (Variables) และ ตัวดำเนินการ (Operators) ตัวอย่างเช่น 

<html>
 <body>

  <h2>JavaScript Expressions</h2>

  <p id="exam"></p>

  <script>
  
  var num = 20;
  
  document.getElementById("exam").innerHTML = 
  "ตัวแปร num มีค่เท่ากับ " + 
  (num + 50);
  
  </script>

 </body>
</html>

ไฟล์ที่ 2 expressions.html

อธิบายไฟล์ที่ 2 

ในบรรทัดที่ 13 มีการกำหนดค่าคงที่ประเภทสตริง และเชื่อมสตริงกับค่าตัวแปร บวกกับค่าคงที่ในบรรทัดที่ 14 ด้วยเครื่องหมาย + 

ตัวอย่างการเชื่อมสตริง 

"1+1 = " + (1+1)

//ผลลัพธ์คือ 1+1 = 2

  

JavaScript Comment

คำสั่งหรือข้อความที่ถูกคอมเมนต์ จะไม่ถูกดำเนินการใดๆ โดยการคอมเมนต์สามารถทำได้ด้วย // หรือ /* … */ ดังตัวอย่างตอไปนี้

<html>
 <body>

  <h2>JavaScript Expressions</h2>

  <p id="exam"></p>

  <script>
  
  var num = 20; // num มีค่าเท่ากับ 20
  
  document.getElementById("exam").innerHTML = 
  /*"ตัวแปร num มีค่เท่ากับ " + */
  (num + 50);
  
  </script>

 </body>
</html>

ไฟล์ที่ 3 comment.html

 

JavaScript Ientifiers (ตัวระบุ)

ตัวระบุในที่นี้คือ ระบุชื่อของตัวแปร ชื่อฟังก์ชัน หรือคีย์เวิร์ดต่างๆ ซึ่งการระบุของจาวาสคริปต์โดย ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก _ หรือ $ เป็นต้น แต่ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข 

ตัวแปรหรือการเรียกใช้ฟังก์ชั่นต่างๆนั้น ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่สำคัญมาก (Case Senstive)

ตัวอย่างเช่น firstName กับ firstname นั้นต่างกัน (ไม่เท่ากัน)

 

รูปแบบของการประกาศตัวแปร

รูปแบบของการประกาศตัวแปรนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี ซึ่งที่ผ่านมามีการประกาศตัวแปรมากมายดังต่อไปนี้

Hypens

first-name , last-name

UnderScore

first_name , last_name

Upper Camel Case (Pascal Case)

FirstName , LastName

Lower Camel Case  (จาวาสคริปต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม)

firstName , lastName

 

หากคุณพบคำที่สะกดผิด เว้นวรรคไม่ถูกต้อง ฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยลากคลุม (highlight) ข้อความนั้น แล้วกด Ctrl + Enter

ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหานี้

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: