$_GET

$ _GET เป็นตัวแปร PHP super global ซึ่งใช้ในการรวบรวมข้อมูลฟอร์มหลังจากส่งแบบฟอร์ม HTML ด้วย method = “get”

$ _GET ยังสามารถรวบรวมข้อมูลที่ส่งใน URL ได้อีกด้วย แต่ข้อเสีบคือ ข้อมูลที่ส่งแบบ $_GET ผ่านทาง URL จะแสดงข้อมุลที่ส่งด้วย อีกทั้งยังมีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนอักขระที่ส่งได้ไม่เกิน 2000 อักขระ

ตัวอย่างการใช้งาน $_GET

<html>
<body>

<a href="test_get.php?subject=PHP&web=narasak.com">ใช้งาน GET method</a>

</body>
</html>

ไฟล์ที่ 1 index.php

 

เมื่อคลิกลิงก์ “ใช้งาน GET method “subject” และ “web” จะถูกส่งไปที่ “test_get.php” จากนั้นคุณจะสามารถเข้าถึงค่าใน “test_get.php” ด้วย $ _GET

ดังโค้ดต่อไปนี้

<?php
echo "Study " . $_GET['subject'] . " at " . $_GET['web'];
?>

ไฟล์ที่ 2 test_get.php

 

อธิบายไฟล์ที่ 2 สืบเนื่องจากไฟล์ที่ 1 ส่งค่าผ่านทาง URL มาที่ไฟล์ test_get.php ดังนั้นไฟล์ที่ 2 จึงสามารถรับค่าที่ส่งผ่านทาง URL และทำการแสดงผลได้