$GLOBALS

$GLOBALS เป็นตัวแปร superglobal ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ภายในสคริปต์ ซึ่ง PHP เองก็มีการเก็บตัวแปรส่วนกลางไว้ภายในอาเรย์ที่เรียกว่า $GLOBALS[index] index เก็บชื่อของตัวแปร

ตัวอย่างการใช้งาน $GLOBALS

<?php
$a = 100;
$b = 800;

function sumNumber(){
    $GLOBALS['c'] = $GLOBALS['a']+$GLOBALS['b'];
}

sumNumber();

echo $c;

?>

ไฟล์ที่ 1 ตัวอย่างการใช้งาน $GLOBALS

 

เนื่องจากตัวแปร c เป็นตัวแปรที่ถูกเก็บไว้ภายในอาเรย์ $GLOBALS จึงสามารถเข้าถึงได้จากนอกฟังก์ชั่น